Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Algemeen

Bij De Geluksfabriek zijn de ouder(s)/verzorger(s) de opdrachtgever voor het begeleidingstraject. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden. De Geluksfabriek is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. Alle eventueel nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de klant.


Kwaliteit

De Geluksfabriek garandeert de kwaliteit van de hulp en verricht haar werk zoals van een handelende zorgverlener verwacht mag worden. Jaarlijks wordt scholing gevolgd om de kwaliteit van zorg te verbeteren en up to date te houden. Daarnaast evalueert De Geluksfabriek elk zorgtraject met de klant om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. Als geregistreerd lid van de NFG en het SKJ heb ik me als Psychosociaal Werker en Jeugd- en Gezinsprofessional te houden aan de Beroepscode en het Tuchtrecht van de NFG en het SKJ. Hierdoor ben ik onderhevig aan het Tuchtrecht van het SKJ.


Privacy en gegevensverwerking
De Geluksfabriek volgt de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, de AVG. Bij De Geluksfabriek worden de persoonsgegevens vastgelegd in een cliënten-dossier. Binnen dit cliënten-dossier worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Huisarts gegevens

 

De reden hiervoor is:

  1. De naam van de cliënt is nodig voor uitwisseling met andere betrokkenen zoals de huisarts, het sociaal team, Jeugdconsulenten en de onderwijsinstelling. Dit gebeurt alleen in overleg en met uw toestemming.
  2. Het BSN nummer, de geboortedatum, geslacht en postcode is nodig voor het aanleveren van gegevens zijn nodig om te kunnen declareren aan de gemeente.

Er bestaat ook altijd de mogelijkheid om deze toestemming weer in te trekken. Dat zal betekenen dat de begeleiding gestopt zal worden.


WKKgz en klachtenreglement
De Geluksfabriek valt onder de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van de NFG en onder het klachtenreglement van de NFG. Mocht je als klant ontevreden zijn over de geboden dienstverlening dan is het fijn dat je dit in de eerste plaats met mij bespreekt. Je kunt je klacht daarnaast neerleggen bij de klachtenfunctionaris van de NFG (www.de-nfg.nl).


Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling  - Verwijsindex

Binnen De Geluksfabriek werk ik als Psychosociaal Hulpverlener en Jeugd- en Gezinsprofessional. Dit betekent dat als er sprake is van een situatie die, ondanks de ondersteuning, ernstig bedreigend is en blijft voor de ontwikkeling en het welbevinden van een kind, De Geluksfabriek wettelijk verplicht is hiervan melding te doen bij de daarvoor bestaande instanties. De Geluksfabriek werkt volgens de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en Verwijsindex - Multisignaal.


Afspraken

De consulten voor ouder en/of kind vinden plaats op een van tevoren afgesproken plaats. Dit kan zijn op school, bij de klant thuis, in de natuur of op een andere afgesproken plaats.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd (telefonisch, per mail, WhatsApp of sms). Afspraken niet of korter dan 24 uur van tevoren afgezegd, worden in rekening gebracht. Tijdig afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht.

De Geluksfabriek zal bij (langdurige) ziekte in overleg met de verwijzer (Gemeentelijke toegang of Huisarts) en u zoeken naar vervangende mogelijkheden. Ook spoedgevallen zullen worden doorverwezen naar Huisarts of Gemeentelijke toegang.

Het aantal contactmomenten wordt in onderling overleg afgesproken. Zowel de opdrachtgever als de zorgverlener zijn verantwoordelijk voor het tussentijds bespreekbaar maken van gewenste veranderingen hierin.


Financiële zaken

De Geluksfabriek declareert in uren, tenzij anders vastgelegd in contract of overeenkomst.

Tarieven die vermeld staan op de site zijn onder voorbehoud van prijswijzingen. Betaling van een toegestuurde factuur dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Of de klant in aanmerking komt voor vergoedingen van de gesprekken, dient de klant zelf na te vragen bij zijn zorgverzekeraar. Inwoners van de Gemeente 

De Geluksfabriek heeft contracten met de volgende gemeenten in de regio: Arnhem, Rheden, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de wijkcoach van één van genoemde gemeenten òf de huisarts noodzakelijk. 

 

 

 

Bezoekersadressen

Locatie Arnhem- Noord

Parkstraat 39

6828 JD Arnhem

 

Locatie Velp

Parkstraat 19A-1

6881 JB Velp

Registraties

NFG lid, vakgroep VPMW

SKJ lid

KvK nr: 62797670

AGB code-praktijk: 90062116

AGB code-zorgverlener: 90102694