Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Het bevoegd gezag van De Geluksfabriek,
overwegende

 • dat De Geluksfabriek verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;
 • dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex-) partner, mantelzorgers;
 • dat onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Daaronder is ook begrepen eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten;

In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; de Jeugdwet, en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, en het privacyreglement van De Geluksfabriek.

 

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

  

Meldcode in relatie tot het beroepsgeheim en het meldrecht kindermishandeling en huiselijk geweld

Het wettelijk meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling biedt mij met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van hun cliënt.

De stappen van de meldcode beschrijven hoe ik met een geheimhoudingsplicht op een zorgvuldige wijze omgaat met dit meldrecht.

 

Verantwoordelijkheden voor het zetten van de stappen en het beslissen over het al dan niet doen van een melding

Het zetten van de stappen van de meldcode is een verantwoordelijkheid van: De bij De Geluksfabriek werkzame Jeugd- en Gezinsprofessional, Daphne Jacobs.
Hierbij zal zij altijd overleg voeren en de samenwerking zoeken met één van de volgende personen:

 • één van haar ZZP- collega’s uit één van haar intervisie groepen.
 • een andere betrokken hulpverlener, huisarts of onderwijsfunctionaris waarmee wordt samengewerkt binnen het betreffende cliënt systeem.
 • een betrokken Jeugdconsulent van de betreffende Gemeente.

 

Verantwoordelijkheden van de Geluksfabriek

Gelet op de Wet verplichte meldcode draagt het bevoegd gezag van De Geluksfabriek er zorg voor dat:

 • er binnen de organisatie een meldcode beschikbaar is die voldoet aan de eisen van de wet;
 • regelmatig trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering worden gevolgd, zodat beroepskracht voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelt en ook op peil houdt voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code;
 • er voldoende contact met deskundigen wordt gezocht die de beroepskracht kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;
 • de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;
 • de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang worden gezet om de kennis over en het gebruik van de meldcode te bevorderen.

 

Als behandelaar ben ik volgens de Jeugdwet verplicht om de meldcode met het bijbehorende afwegings-kader te gebruiken (zie NVO/NVRG). Signaleren zie ik als een continue-proces. Wanneer gedrag bij een kind of ouder opvalt, vraag ik dat uit om mijn beeldvorming ter verduidelijken en past het vaak binnen de behandeling om daar samen een andere weg in te vinden.

In het geval dat er zorgen ontstaan, zet ik stap 1 van de Meldcode in gang. Alle stappen worden vastgelegd in het dossier. De professionele norm wordt gehanteerd en als noodzakelijk gezien om mogelijke kindermishandeling en/of huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis, indien:

 • er sprake is van een vermoeden van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.
 • het zelf bieden of organiseren van hulp op het beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling onvoldoende effectief is, niet stopt of zich herhaalt.


Meldcode

Stap 1                         In kaart brengen van signalen.

Stap 2                        Overleggen met een vrijgevestigde collega, intervisie, vragen van consultatie en/of eventueel overleg met    beroepsvereniging NVO/NVRG en Veilig Thuis.

Stap 3                         Gesprek met de client.

Stap 4                        Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling tezamen met stap 5     afwegingskader. Bij twijfel altijd raadplegen Veilig Thuis.

Stap 5                         Beslissen (a.d.h.v. 5 afwegingsvragen):

 

Is melden noodzakelijk?

 1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 3 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
  nee: meldcode afsluiten en vastleggen in dossier | ja: ga verder met afweging
 2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?
  nee: ga verder met afweging 3 | ja: melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.

Is het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk?

 1. Ben ik in staat om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden?
  nee: melden bij Veilig Thuis | ja: ga verder met afweging 4
 2. Werken ouders/betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp?
  nee: melden bij Veilig Thuis | ja: hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.

Leidt de hulp tot duurzame veiligheid?
nee: (opnieuw) melden bij Veilig Thuis | ja: meldcode afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners.

 

 

 

Bezoekersadressen

Locatie Arnhem- Noord

Parkstraat 39

6828 JD Arnhem

 

Locatie Velp

Parkstraat 19A-1

6881 JB Velp

Registraties

NFG lid, vakgroep VPMW

SKJ lid

KvK nr: 62797670

AGB code-praktijk: 90062116

AGB code-zorgverlener: 90102694