Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Het bevoegd gezag van De Geluksfabriek,
overwegende

 • dat De Geluksfabriek verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;
 • dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij De Geluksfabriek op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;
 • dat De Geluksfabriek een meldcode wenst vast te stellen zodat de beroepskrachten die binnen De Geluksfabriek werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
 • dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex-) partner, mantelzorgers;
 • dat onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Daaronder is ook begrepen eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten;
 • dat onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor De Geluksfabriek werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg en begeleiding, of een andere wijze van ondersteuning biedt; dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent.

In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; de Jeugdwet, en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, en het privacyreglement van De Geluksfabriek.

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

Meldcode in relatie tot het beroepsgeheim en het meldrecht kindermishandeling en huiselijk geweld

Het wettelijk meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling biedt alle beroepskrachten met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van hun cliënt.

De stappen van de meldcode beschrijven hoe een beroepskracht met een geheimhoudingsplicht op een zorgvuldige wijze omgaat met dit meldrecht.


Verantwoordelijkheden voor het zetten van de stappen en het beslissen over het al dan niet doen van een melding

Het zetten van de stappen van de meldcode is een verantwoordelijkheid van:

De bij De Geluksfabriek werkzame Jeugd- en Gezinsprofessional.
Hierbij zal zij altijd overleg voeren en de samenwerking zoeken met één van de volgende personen:

 • één van haar ZZP- collega’s uit één van haar intervisie groepen.
 • een andere betrokken hulpverlener, huisarts of onderwijsfunctionaris waarmee wordt samengewerkt binnen het betreffende cliënt systeem.
 • een betrokken Jeugdconsulent van de betreffende Gemeente.

Verantwoordelijkheden van de Geluksfabriek

Gelet op de Wet verplichte meldcode draagt het bevoegd gezag van De Geluksfabriek er zorg voor dat:

 • er binnen de organisatie een meldcode beschikbaar is die voldoet aan de eisen van de wet;
 • regelmatig trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering worden gevolgd, zodat beroepskracht voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelt en ook op peil houdt voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code;
 • er voldoende contact met deskundigen wordt gezocht die de beroepskracht kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;
 • de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;
 • de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang worden gezet om de kennis over en het gebruik van de meldcode te bevorderen.


Bezoekersadressen

Locatie Arnhem- Noord

Parkstraat 39

6828 JD Arnhem

 

Locatie Velp

Parkstraat 19A-1

6881 JB Velp

Registraties

NFG lid, vakgroep VPMW

SKJ lid

KvK nr: 62797670

AGB code-praktijk: 90062116

AGB code-zorgverlener: 90102694

Klik hier om een tekst te typen.